Obchodné podmienky

.GENIÁLNE RIEŠENIE TEPELNEJ POHODY

1. PLATNOSŤ
1.1   Všeobecné obchodné podmienky pre predaj výrobkov spoločnosťou Pro Designe, s.r.o. na území Českej a Slovenskej republiky. Tieto všeobecné podmienky definujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. V prípade predaja fyzickej osobe sa riadia výlučne občianskym zákonníkom, v prípade, že je nakupujúcim podnikateľský subjekt, platia ustanovenia obchodného zákonníka.

1.2    Výnimky z týchto obchodných podmienok platia len pri písomnom potvrdení predávajúcim.

2. CENOVÁ PONUKA
2.1   Ceny predávaného sortimentu sú verejne prístupné na webovej stránke www.prodesigne.sk. Na dožiadanie vieme zákazníkovi poslať cenník príslušného sortimentu v elektronickej podobe na ním zadanú e-mailovú adresu. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny upraviť ak príde ku zmene vstupov. Ceny platia v mieste sídla resp. skladu predávajúceho. V cene nie je zahrnutá montáž a demontáž ak v ponukovej dokumentácii nie je uvedené inak. Cena tiež nezahŕňa balné, dopravu, prípadné poistenie, vykládku a spracovanie obalových materiálov.

2.2   Predávajúci na požiadanie vypracuje konkrétnu ponuku na základe Vami dodaných podkladov. V prípade nepravdivých vstupných údajov predávajúci nezodpovedá za dostatočnosť navrhovaného riešenia.  Ponuková a projektová dokumentácia vypracovaná predávajúcim ostáva duševným majetkom  predávajúceho a nesmie byť zverejnená tretej strane. V prípade, že sa kupujúci rozhodne pre inú ponuku je povinný vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátiť predávajúcemu.

2.3    Ak nepríde k celkovej objednávke v zmysle ponuky, ale zákazník objedná len jej časť, vyhradzuje si predávajúci právo na úpravu ponúknutých cien a zliav.

2.4    Ceny sú postavené na nákladoch v deň vystavovania ponuky. Ak sa ku dňu dodania tovaru náklady zdvihnú je predávajúci oprávnený ceny primerane týmto zmenám upraviť. 

2.5     Pri zmenách objednávky po úhrade zálohovej faktúry, za predpokladu, že tieto zmeny ešte bude možne uskutočniť, budú všetky dodatočné náklady s touto zmenou spojené doúčtované kupujúcemu.

3. UZATVORENIE OBCHODU
3.1    Obchod sa považuje za uzatvorený ak predávajúci na základe písomnej, alebo mailovej objednávky pošle tovar kupujúcemu a tento tovar prevezme.

3.2    V prípade platby na predfaktúru sa považuje obchod za uzatvorený keď kupujúci uhradí zálohovú faktúru v lehote jej splatnosti. V prípade neskorej úhrady zálohovej faktúry môže predávajúci od obchodu odstúpiť. V takomto prípade uhradenú sumu bezodkladne pošle späť na účet z ktorého bola uhradená.

3.3    Údaje v katalógoch, prospektoch a ústne spomenuté údaje sú relevantné len ak boli súčasťou ponukovej dokumentácie, alebo ak boli predávajúcim písomne potvrdené.
3.3    Akékoľvek zmeny a dodatky môžu nadobudnúť platnosť len po ich písomnom potvrdení oboma stranami.

5. OBJEDNANIE a DODANIE TOVARU, DODACIE DOBY
5.1    Objednávka musí byť podaná písomne alebo elektronicky, pričom musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje kupujúceho, adresu dodania, kontakt na osobu poverenú prevzatím objednávky, spôsob úhrady, jednoznačnú identifikáciu výrobku podľa cenníka predávajúceho a najneskorší termín doručenia.

5.2     Záväzok predávajúceho na dodanie tovaru vzniká najneskôr:
a) Dátumom pripísania úhrady zálohovej faktúry (pričom záväzný termín dodania je uvedený v zálohovej faktúre)
b) Dátumom objednávky v prípade platby dobierkou

5.3     Kupujúci vystavením objednávky, zaplatením zálohovej faktúry alebo prevzatím tovaru podľa bodu 5.2 zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že ich akceptuje. Predávajúci má právo kupujúcemu objednávku odmietnuť ak tento opakovane neprevzal predchádzajúce objednávky, alebo ak požadovaný tovar nevie zabezpečiť v požadovanom termíne. Rovnako má predávajúci právo odstúpiť od prijatej objednávky, ak sa dodatočne ukáže, že tovar nevie zabezpečiť. V takomto prípade predávajúci bezodkladne vráti zálohovú platbu, pričom kupujúcemu vzniká nárok na penalizáciu, alebo odškodné max. do výšky úrokov stanovených národnou bankou zo zaplatenej sumy za obdobie od zaplatenia zálohovej faktúry do vrátenia zálohovej platby.

5.4     Bežná dodacia doba tovaru, ktorý je na sklade predávajúceho je 3-7 dní od potvrdenia záväznej objednávky v zmysle bodu 5.2. V prípade, že sa jedná o tovar ktorý je vyrábaný na zákazku, alebo o tovar ktorý aktuálne nie je skladom je dodacia doba podľa aktuálnej situácie u výrobcu spravidla však cca 3 kalendárne týždne. Pri objednávkach nad 1000 Eur je doprava ku zákazníkovi zdarma. Pri menších objednávkach si predávajúci môže účtovať balné a prepravné v hodnote 10 – 30 Eur podľa objemu a hmotnosti objednaného tovaru.

5.5    Ak ku vykonaniu dodávky treba úradné, alebo iné opatrenia z tretej strany, za zabezpečenie ktorých je zodpovedný kupujúci, predlžuje sa čas dodávky zodpovedajúco týmto prieťahom.   

5.6    Predávajúci si vyhradzuje právo realizovať aj čiastočné plnenie, alebo pred-dodávku a túto je oprávnený vyfakturovať.
5.7    V prípade, že sa vyskytnú oboma stranami nepredvídateľné okolnosti (napr. zásah vyššej moci), ktoré bránia včasnej dodávke, predlžuje sa dodacia doba o dobu nevyhnutne potrebnú k odstráneniu týchto prekážok. K tomuto patria predovšetkým: ozbrojené konflikty, úradné zásahy, zákazy a obmedzenia, prieťahy u dopravcu, poškodenie počas prepravy, výpadok dodávok od výrobcu, štrajky zamestnancov a iné ťažko predvídateľné okolnosti. Tieto okolnosti ak sa vyskytnú, oprávňujú predávajúceho predĺžiť dobu dodania  o dobu potrebnú na ich odstránenie.
5.8    Ak príde po zaplatení predfaktúry k oneskoreniu dodávky zavinením predávajúceho je kupujúci oprávnený uplatniť si penále za oneskorenie dodania vo výške 0,5% za každý ucelený kalendárny týždeň, spolu však nie viac ako 5%, pričom toto penále môže byť účtované len z ceny nedodanej časti objednávky.

6. MIESTO PLNENIA A PREVZATIE RIZIKA a iné vrátenie tovaru než z reklamačných dôvodov.

6.1     Prevzatím tovaru od predávajúceho, alebo od prepravcu prechádza zodpovednosť za chyby a mechanické poškodenia na kupujúceho v zmysle reklamačného poriadku.

6.2     Nepoškodený prevzatý tovar je možno vrátiť, alebo vymeniť za nasledujúcich podmienok : pri vrátení tovaru si predávajúci účtuje storno-poplatok vo výške 20% z ceny vráteného tovaru, pri výmene za iný tovar si predávajúci účtuje manipulačný storno-poplatok vo výške 10% z hodnoty vráteného tovaru.

6.3     Tovar vyrábaný na zákazku (infra-panely vo farbe RAL, infra-obrazy, infra-zrkadlá a infra-sklo a pod.) nie je možné vrátiť, respektíve má predávajúci právo účtovať storno-poplatok až do 100% výšky ceny tovaru. Na tieto druhy tovaru sa ustanovenia bodu 6.2 nevzťahujú.

V Liptovskom Mikuláši 1.1.2016