Reklamačný poriadok

.Zodpovednosť za chyby - Reklamačný poriadok

1.     Na všetky výrobky predávané spoločnosťou Pro Designe s.r.o. platia záručné lehoty stanovené občianskym a obchodným zákonníkom. U vybraných modeloch výrobkov je táto doba predĺžená na 4,5 a viac rokov.

2.     Všetky výrobky ponúkané a predávané spoločnosťou Pro Designe, s.r.o. spĺňajú požiadavky Európskych noriem a sú certifikované pre použitie na území európskej únie. Spoločnosť Pro Designe, s.r.o. sa sústredí na obchodovanie s výrobcami garantujúcimi najvyššiu európsku kvalitu v danom segmente.

3.     Predávajúci zodpovedá za to, že predaný výrobok  bude mať počas celej jeho záručnej doby vlastnosti, ktoré sú uvedené v jeho výrobnej charakteristike, prípadne, že bude mať vlastnosti pre daný typ výrobku obvyklé.  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy je v momente odovzdania nepoškodený a plne funkčný.

4.     Mechanické poškodenie výrobku a poškodenie nesprávnou manipuláciou.

a.     Kupujúci je povinný prehliadnuť stav výrobku najneskôr pri jeho preberaní. Prijatím zásielky zákazník potvrdzuje, že táto bola dodaná nepoškodená. Ak zbadá kupujúci pri prevzatí predmetu kúpy vady, je povinný na tieto vady okamžite upozorniť preukázateľným spôsobom predávajúceho. Pokiaľ ich neprehliadne, môže nároky z chýb predmetu kúpy, ktoré by zistil, keby ich prehliadol, uplatniť len pokiaľ jednoznačne preukáže, že tieto vady mal predmet kúpy už pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho.

b.     Pri doručení výrobku kuriérskou službou je kupujúci oprávnený zásielku s poškodeným obalom, alebo zásielku, ktorá nesúhlasí s údajmi v dodacom liste odmietnuť.

Pokiaľ neúplnú/poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je povinný urobiť záznam do prepravného listu  a vykonať zápis o škode s dopravcom. Ak ide o poškodenie zásielky, zistené až po vydaní dopravcom a rozbalení, je kupujúci povinný okamžite kontaktovať dopravcu (najneskôr do 24 hod.) a spísať dodatočný zápis o škode. Kupujúci je povinný umožniť prepravnej službe presvedčiť sa u príjemcu o rozsahu poškodenia. Kupujúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho.

 

5.     Doklady potrebné pre uplatnenie reklamácie:

Pozor v prípade nepriloženia nasledujúcich dokladov, reklamácia výrobku nemôže byť uznaná!

a.     infrapanely, konvektory, infražiariče, termostaty, elektrospotrebiče neuvádzané v bode b. - ak nepríde pri týchto výrobkoch k zásahu do elektrospotrebiča k reklamácii ako doklad postačuje doklad o kúpe, t.j.  faktúra, alebo doklad z registračnej pokladnice.

V prípade, ak prišlo k oprávnenému zásahu (pripojenie na pevno po odstránení pripájacej vidlice) do elektrospotrebiča je potrebné doložiť aj doklad o odbornosti zásahu.

b.      samoregulovacie káble – doklad o zakúpení (faktúra, doklad z registračnej pokladnice) a doklad o odbornej montáži

c.     Interiérové a exteriérové vykurovacie rohože – 1)doklad o zakúpení, 2) riadne vyplnený a montážnou spoločnosťou potvrdený skúšobný protokol, 3) plán pokládky (alebo fotodokumentáciu), 4) výrobný štítok konkrétnej reklamovanej rohože.

 

6.     Záručná doba

Na výrobky pri ktorých nie je definovaná predĺžená záručná doba platí záručná doba 24 mesiacov.  Predĺžená záručná doba je na nasledovné výrobky : ELBOTHERM ŠTANDARD – 4 roky, DIGELHEAT – 5 rokov, ETHERMA DS, NST a LM 12 rokov. Na servisné práce je poskytovaná záručná doba 6 mesiacov.

7.     Podmienky uznania reklamácie - reklamácia môže byť uplatnená len ak:

a.     bol výrobok použitý v súlade s jeho určením,

b.     bol nainštalovaný v súlade s inštalačnými pokynmi výrobcu,

c.     výrobok bol inštalovaný osobou s oprávnením na túto činnosť (predávajúci je oprávnený požadovať kópiu osvedčenia preukazujúceho spôsobilosť kvalifikovanej osoby)

d.     sú k reklamácii doložené všetky doklady vyžadované podľa bodu 5. reklamačného poriadku spoločnosti Pro Designe, s.r.o.

8.     Začiatok plynutia záručnej doby:

Záručná doba začína plynúť dňom predaja uvedenom na doklade o kúpe, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

9.     Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný nahlásiť zistenú vadu v najkratšom možnom termíne písomne – vyplnením reklamačného formulára a doručiť ju predávajúcemu dokázateľným spôsobom – ideálne na adresu sídla predávajúceho.  Pri ústnom oznámení  vady sa v prípade sporu považuje za dátum oznámenia vady dátum, v ktorom bol vyplnený reklamačný protokol.  V reklamačnom protokole je spotrebiteľ povinný presne popísať o aký výrobok sa jedná a ako sa reklamovaná vada prejavuje. Ďalej je povinný oznámiť predávajúcemu svoje kontaktné údaje vrátane emailu, aby ho predávajúci mohol informovať o vybavení reklamácie. Pokiaľ nebude vada oznámená v súlade so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich odstavcoch, nemá kupujúci právo na priznanie nároku z titulu zodpovednosti predávajúceho za vady.

 

10. Postup pri reklamácii

a.     Pri výrobkoch uvedených v stati 5. odsek a) zabezpečí kupujúci odbornú demontáž a doručenie výrobku na sídlo predávajúceho (ak sa vo výnimočných prípadoch nedohodne inak). Ak budú kupujúcim splnené všetky skutočnosti v zmysle bodov 5,7, a 8 a z dokladov jednoznačne vyplynie, že výrobok je v záručnej dobe, predávajúci zašle výrobok na posúdenie reklamácie výrobcovi príslušného výrobku. V prípade, že sa jedná o vykurovací element a príde k reklamácii počas vykurovacej sezóny poskytne predávajúci kupujúcemu adekvátnu náhradu reklamovaného výrobku, na dobu kým nepríde k vyjadreniu k reklamácii zo strany výrobcu. V prípade opodstatnenej reklamácie si výrobca vyhradzuje právo riešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou výrobku.

b.     Pri výrobkoch uvedených v bode 5 časti b, vykoná predávajúci bezplatnú opravu alebo výmenu výrobku. Na to aby predávajúci vykonal opravu, je kupujúci povinný zabezpečiť  potrebné množstvo náhradnej podlahovej krytiny na vlastné náklady. Po odstránení vady bude podlahová konštrukcia uvedená do pôvodného stavu na náklady predávajúceho. Ak to nebude možné, bude uvedená do ekvivalentného stavu zodpovedajúceho pôvodnému štandardu prevedenia. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo vrátenie peňazí. Ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni v používaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci. Zľavu z ceny si uplatňuje kupujúci u predávajúceho.

c.     Ak dôjde k výmene výrobku,  doba záruky sa touto výmenou nepredlžuje. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne bežať záručná doba na súčiastku znovu od prevzatia súčiastky alebo tovaru v ktorom je nová súčiastka, spotrebiteľom.

11.Strata záruky

Ak sú splnené všetky potrebné náležitosti pre uznanie záruky podľa bodov 5-8 tohto reklamačného poriadku, predávajúci je povinný prijať reklamáciu a dať ju ďalej na posúdenie výrobcovi. Záruku uznáva alebo zamieta výrobca, nie predávajúci. Predávajúci je v tejto záležitosti sprostredkovateľom uznanlivého, alebo zamietavého stanoviska a sprostredkovateľom zjednania nápravy.

Jednoznačné dôvody neuznania záruky zo strany Predávajúceho je :

a.     nepredloženie niektorého z povinných dokladov podľa bodu 5 tohto reklamačného poriadku zo strany kupujúceho

b.     inštalácia v rozpore s návodom

c.     inštalácia neoprávnenou osobou

d.     neoprávnený zásah do výrobku

e.     zjavné mechanické poškodenie

f.      ak je poškodenie následkom živelnej pohromy alebo inej škodovej udalosti (blesk, požiar, poškodenie vodou, zmenou napätia v sieti, a pod. )

12.    Predávajúci v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou montážou ani za ušlí zisk, stratu obchodnej príležitosti, poškodenie dobrého mena či iné škody spôsobené tretej strane.